O projekcie

Gmina Stalowa Wola
informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pod nazwą


„Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”


w ramach Programu "Kultura" Działanie 1 „Poprawa Zarządzania Dziedzictwem Kulturowym” współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.

Całkowita wartość projektu zgodnie z umową nr 84/2021/DZIAŁANIE1/MFEOG zawartą w dniu 27 stycznia 2021 r. oraz Aneksem Nr 1 z dnia 20 grudnia 2022 r. wynosi:

5 096 874,43 EUR/ 22 001 168,16 PLN w tym:


2 662 778,90 EUR/ 11 494 151,39 PLN – dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG,

469 902,16 EUR/ 2 028 379,68 PLN – dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa,

1 964 193, 37 EUR/ 8 478 637,09 PLN – wkład własny Gminy Stalowa Wola oraz Partnerów Projektu:Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli, Stowarzyszenia INTBAU Norway.

OKRES REALIZACJI
15.01.2021 r. – 30.04.2024 r.
CEL PROJEKTU
Głównym celem projektu jest poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym poprzez stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej dzięki przebudowie i wykonaniu prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli.
PRZEDMIOT PROJEKTU
Przedmiotowy projekt obejmuje zarówno działania infrastrukturalne oraz działania miękkie, które zostały wypracowane wspólnie z mieszkańcami w trakcie prowadzenia przez Beneficjenta wraz z Partnerem Polskim konsultacji społecznych. Ważnym elementem projektu jest współpraca z Partnerem Norweskim oraz doradztwo i wymiana wiedzy w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym, promowania wartości tradycyjnej architektury, zwiększenie dostępu do sztuki, kultury i edukacji, a także wspólna organizacja warsztatów, wystaw i konferencji.
Realizacja projektu pozwoli na wzmocnienie funkcji reprezentacyjnej i turystycznej zabytkowego obiektu stanowiącego pewnego rodzaju symbol – znak czasu. Przedsięwzięcie pozwoli podkreślić ponadczasowość sztuki (także tej architektonicznej czy użytkowej) oraz jej różnorodność i bogactwo. Współpraca z Partnerem zagranicznym pozwoli sięgnąć po Jego doświadczenia w dbaniu o lokalne dziedzictwo kulturowe.

Gmina Stalowa Wola:
Gmina Stalowa Wola odpowiada za przeprowadzenie prac konserwatorskich, remontowo – budowlanych i instalacyjnych w zabytkowym budynku Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli, w ramach których zaplanowano przebudowę i remont sali widowiskowej, sceny i pomieszczeń przyległych w zabytkowym budynku Miejskiego Domu Kultury, dostosowania małej sali kinowej do wymogów sali muzyczno – teatralnej wraz z adaptacją dodatkowego pomieszczenia na zaplecze sceniczne i garderobę. W ramach projektu zaplanowano również adaptację nowych przestrzeni znajdujących się na II piętrze budynku Miejskiego Domu Kultury do prowadzenia działalności kulturalnej. Pomieszczenia te obecnie pełnią funkcję pomieszczeń socjalno – magazynowych.
W pierwszym o powierzchni 35,2 m2 zostanie utworzony Dział Zarządzania Lokalnym Dziedzictwem Kulturowym, który będzie odpowiedzialny za gromadzenie, przetwarzanie, promowanie i utrwalanie oraz udostępnianie dziedzictwa Miejskiego Domu Kultury i miasta Stalowej Woli.
W drugim pomieszczeniu o powierzchni 54,31 m2 powstanie sala kulturalno – edukacyjna, która stanie się miejscem edukacji kulturalnej mieszkańców z wykorzystaniem nowoczesnych form wyrazu.
Projekt obejmuje również odnowienie sali baletowej Lasowiaków i udrożnienie ciągów komunikacyjnych, udostępniając w ten sposób wszystkie piętra budynku osobom niepełnosprawnym ruchowo. Zostaną zastosowane rozwiązania wpływające na poprawę efektywności energetycznej budynku (m.in. oszczędność energii), a także wdrożony będzie nowy system zamykania drzwi w obiekcie z użyciem kart magnetycznych.

Całkowity koszt wskazanych powyżej prac wynosi 3 849 470,69 EUR/ 16 616 625,14 PLN w tym:
2 229 786,88 EUR/ 9 625 098,02 PLN – wartość dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG dla zadania realizowanego przez Gminę Stalowa Wola
393 491,80 EUR/ 1 698 546,72 PLN – wartość dofinansowania ze środków Budżetu Państwa dla zadania realizowanego przez Gminę Stalowa Wola
1 226 192,01 EUR/ 5 292 980,40 PLN – wkład własny Gminy Stalowa Wola


Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli:
Miejski Dom Kultury we współpracy z Partnerem z Państw Darczyńców – norweską organizacją pozarządową INTBAU Norway odpowiada za realizację działań miękkich, w tym wdrożenie oferty kulturalno – edukacyjnej, która opierać się będzie na:
zarządzaniu dziedzictwem kulturowym,
zwiększeniu dostępu do sztuki, kultury i edukacji,
rozbudzaniu oraz zaspokajaniu potrzeb i zainteresowań kulturalnych mieszkańców miasta i regionu,
przedsiębiorczości w kulturze.
Zaplanowane w trakcie realizacji projektu wydarzenia są różnorodne, skierowane do wielu grup docelowych oraz dostosowane do ich oczekiwań i potrzeb. Ich różnorodność dotyczy zarówno zaproponowanych form działań, jak i grup odbiorców docelowych. W trakcie trwania projektu zostanie przygotowana oferta 22 nowych wydarzeń kulturalno – edukacyjnych, skierowana do wszystkich odbiorców kultury podczas, których mieszkańcy będą mogli wziąć udział w wystawach, warsztatach, konferencjach, czy też skorzystać z powstałych publikacji o charakterze edukacyjnym i promocyjnym (seria tematycznych publikacji kulturalno-edukacyjnych oraz utworzenie bazy wiedzy dla szkół z zakresu edukacji regionalnej dziedzictwa Lasowiaków).
Ponadto zostanie powołany Dział Zarządzania Lokalnym Dziedzictwem Kulturowym, którego zadaniem będzie gromadzenie, przetwarzanie, promowanie, utrwalanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego związanego z MDK oraz Klastrer Lasowiacki, dzięki któremu będzie możliwa integracja podmiotów z terenów lasowiackich w widłach rzeki Wisły i Sanu. Niniejsze działanie ma na celu wsparcie biznesów opartych na rodzimej tradycji. Opracowane zostaną materiały źródłowe obrzędowości lasowiackiej, nastąpi reinterpretacja Zespołu Pieśni i Tańca „Lasowiacy” oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Mali Lasowiacy”, zaś zwieńczeniem tych działań będzie zorganizowany Festiwal Rzemiosła Lasowiackiego.
Nowa oferta kulturalno – edukacyjna wdrażana będzie również po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu w okresie jego trwałości, dzięki której będzie można uczestniczyć w 23 ciekawych wydarzeniach, takich jak: ścieżki dydaktyczne, konkursy, festiwale, koncerty, warsztaty rodzinne, pokazy edukacyjne i spektakle, powstanie również archiwum społeczne. Większość z wymienionych działań będzie odwoływała się do dziedzictwa regionu, zarówno dziedzictwa Lasowiaków, jak i dziedzictwa Miejskiego Domu Kultury oraz miasta Stalowej Woli.
Planowane do organizacji wydarzenia skierowane będą zarówno dla seniorów, osób dorosłych, dzieci i młodzieży szkolnej oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców Stalowej Woli i okolic. Wprowadzone zostaną działania rodzinne, międzypokoleniowe i integracyjne oraz integrujące mniejszość ukraińską w naszym mieście.
Integralną częścią projektu jest przeszkolenie 275 osób podczas 10 szkoleń, część z nich to szkolenia zawodowe skierowane głównie do pracowników Miejskiego Domu Kultury dotyczące m.in. zarządzania dziedzictwem kulturowym oraz wprowadzenia oferty kulturalno-edukacyjnej w obszarze jej dostępności do nowych grup docelowych tj. osób niepełnosprawnych ruchowo czy osób z różnymi dysfunkcjami poprzez szkolenia kadry w zakresie odpowiedniego reagowania na potrzeby tych grup. W pozostałych 4 szkoleniach wezmą udział podmioty biznesowe z regionu zaangażowane w powołanie Klastra Lasowiackiego.

W projekcie przewidziano także promocję projektu. W ramach działań informacyjno-promocyjnych zaplanowano organizację konferencji prasowej inaugurującej projekt oraz konferencji naukowych opartych na prelekcjach, panelach dyskusyjnych i warsztatach, pozyskanie patronatów medialnych, utworzenie strony internetowej, przygotowanie materiałów promocyjnych.
Zadanie obejmuje również działania związane z zakupem sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego nie tylko w remontowanych pomieszczeniach, ale również w nowo udostępnionych przestrzeniach, które dotychczas nie były wykorzystywane na cele kulturalne.
Całkowity koszt wskazanych powyżej działań wynosi 667 417,82 EUR/2 880 975,77 PLN w tym:
406 693,02 EUR/ 1 755 531,11 PLN – wartość dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG dla zadania realizowanego przez Partnera Projektu – Miejski Dom Kultury
71 769,36 EUR/ 309 799,62 PLN – wartość dofinansowania ze środków Budżetu Państwa dla zadania realizowanego przez Partnera Projektu – Miejski Dom Kultury
188 955,44 EUR/ 815 645,04 PLN – wkład własny Partnera Projektu – Miejskiego Domu Kultury.

Partner Norweski – Stowarzyszenie INTBAU Norway:
Współpraca z Partnerem Norweskim będzie polegała w głównej mierze na wymianie doświadczeń związanych z zarządzaniem lokalnym dziedzictwem kulturowym, opracowywaniu strategii reinterpretacji trudnego dziedzictwa, upowszechnianiu wiedzy o roli twórców pochodzenia żydowskiego w budowanie zasobów kultury narodowej.
Partner będzie brał czynny udział we wdrażaniu oferty kulturalnej realizowanej w trakcie trwania projektu. Spośród najważniejszych wydarzeń, w których weźmie udział, warto wymienić udział w pracach przygotowawczych związanych z organizacją wystawy “Wzorcowe miasto produkcji. Architektura Stalowej Woli 1937-1989", wernisażu wystawy pn. “Wzorcowe miasto produkcji. Architektura Stalowej Woli 1937-1989” oraz konferencji naukowej i towarzyszących panelach dyskusyjnych jako eksperta w temacie trudnego dziedzictwa w praktyce.
Zdobyte doświadczenie da nam możliwość pracy nad budowaniem własnego Działu Zarządzania Lokalnym Dziedzictwem Kulturowym i budowaniem własnej tożsamość.

Całkowity koszt wskazanych powyżej działań wynosi 36 400,00 EUR/ 157 124,24 PLN w tym:
26 299,00 EUR/ 113 522,26 PLN – wartość dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG dla zadania realizowanego przez Partnera z Państw Darczyńców - Stowarzyszenie INTBAU Norway
4 641,00 EUR/ 20 033,34 PLN – wartość dofinansowania ze środków Budżetu Państwa dla zadania realizowanego przez Partnera z Państw Darczyńców - Stowarzyszenie INTBAU Norway
5 460,00 EUR/ 23 568,64 PLN – wkład własny Partnera z Państw Darczyńców - Stowarzyszenie INTBAU Norway.


PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA WSKAŹNIKI

Działanie Wskaźnik Wskaźnik obowiązkowy Wartość bazowa Wartość docelowa Źródło weryfikacji wskaźnika

Poddziałanie 

1.1

Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego, które zostały poddane renowacji i rewitalizacji Tak 0 1 Protokół zdawczo - odbiorczy

Poddziałanie 

1.1

Liczba przeszkolonych osób Tak 0 275 Sprawozdania z realizacji szkoleń, listy obecności

Poddziałanie 

1.1

Liczba szkoleń zawodowych Tak 0 6 Sprawozdanie z realizacji szkoleń, listy obecności

Poddziałanie 

1.1

Liczba działań kulturalnych zorganizowanych w obiektach dziedzictwa kulturowego Tak 0 22 Sprawozdanie z realizacji wydarzeń

Poddziałanie 

1.1

Liczba utworzonych miejsc pracy Tak 0 3 Umowy o pracę

Poddziałanie 

1.1

Roczna liczba osób odwiedzających wspierane projekty Tak 103 422 110 462 Sprawozdanie z realizacji wydarzeń, dokumenty księgowe dotyczące sprzedaży biletów

Poddziałanie 

1.1

Roczny dochód ze wspieranych projektów Tak 1 018 345 1 038 545 Sprawozdanie z realizacji wydarzeń, sprawozdania z działalności MDK

Poddziałanie 

1.1

Liczba projektów opracowanych w porozumieniu ze społecznością lokalną i/lub gminami Nie 0 1 Listy obecności z konsultacji społecznych, raport z konsultacji społecznych

Informacje o projekcie:


www.stalowawola.pl
www.eogkultura.mkidn.gov.pl
www.mdkstalowawola.pl
https://www.intbau.org/chapters/norway-2/

Urząd Miasta Stalowej Woli
Referat Pozyskiwania Funduszy
ul. Wolności 9, pok. nr 6
tel.: 15 643 34 43
Osoby do kontaktu: Dorota Szymańska, Agnieszka Mączka, Diana Pasierb

Miejski Dom Kultury:
ul. 1 Sierpnia 9
37-450 Stalowa Wola
tel.: 15 842 09 50
Osoby do kontaktu: Marek Gruchota, Małgorzata Szufnarowska – Plewik